Fagsamlinger

Talentutviklingsprogrammet ArtEx består av åtte samlinger med fordypning innenfor ulike temaer. Alle Talent Norges satsinger er velkommen dag to.

SAMLING 1: «Læring» 
Neste: 9. - 10. mars 2019
Læring er en grunnleggende del av det å være menneske. Både det å tilegne seg vanen å lære kontinuerlig og det å lære seg noe om det å lære er viktige forutsetninger ikke bare for kunstnerisk utvikling men også for menneskelig vekst. Siden hovedmålet for Artex- programmet er å sette i gang fruktbare prosesser på begge disse områdene, blir læring et sentralt åpningstema. Søkelyset på samlingen settes på læringens grunnleggende dramaturgi og klassiske stadier og utfordringer. Samtidig diskuteres det hvordan læringsmotivasjon kan stimuleres og hvilke praktiske teknikker som finnes for å fremme god læring i praksis.

SAMLING 2: «Kunstnerisk stemme»
Neste: 15. - 16. juni 2019
Et kritisk stadium innenfor utøvende kunstarter er overgangen fra en teknisk ferdighets- og redskapsorientering til et større menings- og fortolkningsfokus, det å finne en egen kunstnerisk stemme.Kunstneren må arbeide med å finne sitt eget uttrykk som er tydelig, spisset og gjenkjennbart. Gjennom å finne kjernen i sitt kunstnerskap, vil en kunne videreutvikle og tydeliggjøre sin kunst. Etterhvert vil det vokse frem en særegen kunstnerisk stemme. I denne prosessen er det ikke kunstnerens egentlige mål å prestere bedre, men å bli mer seg selv.På samlingen vil vi forsøke å finne verktøy for dette, både gjennom refleksjon og handling.Deltakerne får på samlingen møte kunstnere som har utviklet en tydelig stemme. De deler av sine erfaringer, arbeidsmåter og tankegang. Mot slutten av samlingen videreføres arbeidet med refleksjon over etiske etyder.

SAMLING 3: «Øving»
Neste: 20. - 21. september 2019
Øving er en viktig del av de fleste utøvende kunstneres hverdag, og mange finner sine egne øvingsmåter. Målet for denne samlingen er likevel å finne generelle praksiser som har betydning for den gode øvingen. Vi vil se gjennom forskning knyttet til «grit»-begrepet, og undersøke hvordan det å bygge viljestyrke og selvdisiplin er en viktig for øvingen. Videre retter vi søkelyset på hva som skjer biologisk med mennesker som øver, hvilke kognitive prosesser som støtter god læring, og hvordan kunnskap om dette kan hjelpe i arbeidet med å skape en god øvingsstrategi.

Vi vil problematisere talentbegrepet, og gi en gjennomgang av Anders Eriksons prinsipp om «deliberate practice» og Zimmermanns selvreguleringsmodell. Workshop med intervjuer, gruppesamtaler og plenumspresentasjoner vil gi deltakerne mulighet til å reflektere over egen øving, og utveksle erfaringer. Deltakerne får møte markante kunstnerprofiler som forteller sine øvingshistorier med hovedvekt på utfordringer, erfaringer og særegne faglige problemstillinger innenfor utøvende kunstarter.

Avslutningsvis snakker vi om kunstneren som skaper og medskaper i meningsskapene og tolkbare verk. Vi diskuterer hvordan dette medfører et etisk ansvar, og hvordan det påvirker eget kunstnerskap. Etikkintroduksjonen fungerer som oppspill til temaet for neste samling, som er kunstnerens arbeid med sin estetiske signatur og stemme.

SAMLING 4: «Inspirasjon»
Neste: 6. - 7. desember 2019
Inspirasjon er et upresist begrep med et til tider uklart innhold. Likevel spiller inspirasjon og kreativitet en avgjørende rolle i mange kunstneriske prosesser. Noen ganger kommer ideene nærmest av seg selv, andre ganger må man jobbe systematisk for å få kunstneriske resultater. Finnes det tenkesett og væremåter som fremmer kunstnerens intuitive side og øker sjansen for å oppleve flere skapende øyeblikk?

På denne fagsamlingen går vi i dybden på teknikker som kan hjelpe deg med å finne inspirasjonen – hva man kan gjøre rent praktisk, og hvordan man kan jobbe mentalt. Vi snakker om hvordan man kommer i den såkalte flytsonen, vi går inn på ulike teorier knyttet til kreativitet, og drøfter hvordan kritikk kan påvirke det kunstneriske arbeidet i enten positiv eller negativ forstand.

Til fagsamlingen inviterer vi spennende foredragsholdere som kan dele av sin kunnskap og sine erfaringer. I tillegg blir det gruppesamtaler, kunstneriske innslag og fruktbare diskusjoner.

SAMLING 5: «Balanse, forebygging og spenningsregulering»
Neste: 28. - 29. februar 2020
Det å skape kunst på et høyt nivå er en krevende og en svært personlig prosess. I perioder kan dette legge beslag på all tilgjengelig tid og energi, og man kan komme inn i et mønster som er preget av voldsomme opp- og nedturer. Noen ganger kan dette være helt nødvendig for å oppnå gode kunstneriske resultater, men det kan også føre til utbrenthet og skader.

På denne samlingen vil vi snakke om metodene og teknikkene som kan hjelpe kunstneren å balansere de ulike delene av livet, både i og utenfor kunsten. Vi vil se nærmere på hvordan man kan forebygge skader og lære seg å regulere mental spenning i forbindelse med opptredener, utstillinger og fremvisninger.

SAMLING 6: «Samhandling og ensemblet»
Neste: 5. - 6. juni 2020
I de fleste utøvende kunstarter fins det spenninger mellom individet og gruppen. Utøverens kunstneriske uttrykk må være tydelig og overbevisende i seg selv, samtidig skal dette inngå i et ensemble.

Med utgangspunkt i denne problemstillingen reiser det seg en rekke interessante spørsmål som vi vil diskutere på samlingen:

Hvordan kan energien i et ensemble håndteres for å både løfte helheten og enkeltkunstnere? Er det hyggelige ensemblet alltid det beste? Hvilke eksempler har vi på fantastiske ensembler, og hvordan ble de så gode sammen? Hva er egentlig hemmeligheten bak god samhandling? Hva gjør man hvis man møter på motstand og skjulte maktmekanismer i et ensemble?

Disse, og flere andre spørsmål vil bli diskutert knyttet til temaene samhandlingsprinsipper, etikk og ensemblets potensiale.

SAMLING 7: «Kunst i kontekst»
Neste: 25. - 26. september 2020
På denne samlingen vil vi snakke om kunst som politisk handling og om forholdet til ideer og spiritualitet. Søkelyset settes på politiske friksjoner, motkultur og aktivisme. Hvordan blir vi inspirert av sivilisasjonskritikk og trender i vår samtid? Hvordan svarer kunsten på utfordringer i samfunnet? Hvor finnes det interessante eksempler i samtiden på kunstnerskap som er særlig inspirert av politikk og samfunn?

Vi vil også undersøke hvordan kunsten er et uttrykk for følelser som kan utfordre og utvide menneskesinnet.  

SAMLING 8: «Kunst, risiko og mot»
Neste: 4. - 5. desember 2020
Kunsten er uløselig knyttet til det å søke nye uttrykk og bryte nytt land. Dette innebærer også en risiko, og motet til å sette noe på spill innenfor kunsten står derfor sentralt. Hvordan håndterer kunstneren det å skulle risikere noe? En del av det å ta risiko er også å feile. Hvordan kan det å tape bli en fruktbar erfaring? Hvilken rolle spiller nederlaget for læring og vekst? Har feiling et potensial til å kunne bli en bevisst og konstruktiv del av den kunstneriske prosessen?