Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet

16.05.2023 / Talent Norge har gitt Senter for talentutvikling Barratt Due oppdraget med koordineringen av juniorprogrammene på det klassiske feltet. Bakgrunnen er en kartlegging i regi av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge, som avdekket behov for samordning av tilbudene til talentfulle utøvere.

En større kartlegging av det klassiske feltet i regi av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge har gitt grunnlag for bedre koordinering av tilbudet til talenter innenfor klassisk musikk. Sentrale aktører på feltet har pekt på et behov for koordinering for at flere unge musikere skal få mulighet til å nyttiggjøre seg de ulike tilbudene og dermed kunne utvikle sitt talent. Samtidig ble det oppfordret til samarbeid mellom ledende institusjoner for å ivareta hvert enkelt talent og sørge for at belastningen ikke blir for stor.

I arbeidet med koordinering innenfor det klassiske feltet har Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge etablert en styringsgruppe som ser på alle tildelinger, med mål om å lykkes med bedre koordinering mellom aktørene. Det blir gjort grep for å tydeliggjøre en talentstige fra lovende utøver til profesjonell musiker. Videre er satsingen på juniorprogram (aldersgruppen 13-18) styrket for å sikre tydeligere broer mellom nivåer, og det er igangsatt målrettet dialog med sentrale aktører for koordinering på junior- og seniornivå.

Senter for talentutvikling Barratt Due er en pådriver på̊ nasjonalt nivå innen klassisk musikk, med mål om å heve kunnskapen om krav til morgendagens utøvende musikere, samt forbedre tilbudet til de dyktigste og mest motiverte talentene. Det gjøres gjennom nasjonale tiltak og regionale samarbeid der talentene bor. Et årlig høydepunkt i arbeidet er Høstseminaret hvert år i oktober. Seminaret samler pedagoger, fagpersoner, utøvende musikere og ledere fra hele landet til talentutvikling innen klassisk musikk. I 2022 ble Høstseminaret avholdt torsdag 6. oktober på Sentralen i Oslo.

- Vi startet dagen med et møte mellom de fem nasjonale ungdomsorkestrene om hvordan vi kan samarbeide bedre på feltet og fortsatte med Høstseminaret der alle juniorsatsingene var invitert. Vi ønsker alle velkomne til å dele sin beste praksis på tvers, og vi vil ta initiativ til samarbeid og bedre oversikter over talenttilbudet på U19-feltet, sier Anders Hall Grøterud ved Senter for talentutvikling.

Talent Norge har som oppgave å arbeide for en tydelig talentstige innenfor alle kunstfelt, som bedre viser vei fra amatør til profesjonell utøver og bærekraftig karriere. Det finnes mange sammenfallende utfordringer på tvers av felt, men også mye som skiller kunstfeltene fra hverandre. Talent Norge arbeider derfor tett med sterke fagressurser innenfor hvert felt for å sikre best mulig engasjement og resultater innenfor respektive felt.  

Foto: Magnus Skrede

På bildet: Fra venstre: Berit Fonnes (Unge Talenter Nord) Maria Mediaas Jørstad (Talent Norge) Vegar Snøfugl (Talent Trondheim Kammermusikkskole), Anders Hall Grøterud (Senter for Talentutvikling), Viviann Alme (Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester). 

 

29. juni 2023

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Voksenåsen Vokalakademi

Voksenåsen lanserer en helhetlig satsing for sangere i Norge og Norden som springer ut av den mangeårige satsing på stryk og blås.

Voksenåsen Vokalakademi

(WOYS) - The Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers

WOYS er et program for unge sangere, som nylig har fullført sin operautdannelse og som står på terskelen til et profesjonelt liv.

(WOYS) - The Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers